Jo Suburi

Tsuki No Bu

1. Choku Tsuki

2. Kaeshi Tsuki

3. Ushiro Tsuki

4. Tsuki Gedan Gaeshi

5. Tsuki Jodan Gaeshi Uchi

Shomen No Bu

1. Shomen Uchi Komi

2. Renzoku Uchi Komi

3. Shomen Uchi Gedan Gaeshi

4. Shomen Uchi Ushiro Tsuki

5. Gyaku Yokomen Uchi Ushiro Tsuki

Katate No Bu

1. Katate Gedan Gaeshi

2. Katate Toma Uchi

3. Katate Hachi No Ji Gaeshi

Hasso Gaeshi No Bu

1. Hasso Gaeshi Uchi

2. Hasso Gaeshi Tsuki

3. Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki

4. Hasso Gaeshi Ushiro Uchi

5. Hasso Gaeshi Ushiro Barai

Nagare Gaeshi No Bu

1. Hidari Nagare Gaeshi Uchi

2. Migi Nagare Gaeshi Tsuki

Bokken Suburi

There are seven basic, designated by
number.
Weapons Curriculum:

20 jo suburi
7 bokken suburi

10 Kumijo  (jo vs jo)
13 kata (individual)
13 kata partner (multiple versions)
31 kata (individual)
31 kata partner

6 kumitachi (sword vs. sword)
(5 + ki musubi no tachi)

7 ken tai jo  (sword vs jo)

jo dori (jo taking techniques)
tachi dori (sword taking techniques)
tanto dori (knife taking techniques)

jo nage (defensive jo vs. unarmed attack)


henka waza (variations) of everything
Weapons Curriculum